افزایش قیمت نفت ؛ پوند انگلیس سقوط کرد

به دنبال شدت گرفتن تنش میان کشورهای عربی در خاورمیانه، قیمت نفت افزایش یافت؛ اما به موازات آن، حملات تروریستی لندن ارزش پوند را هم پایین کشید. به گزارش رویترز، قیمت جهانی نفت به دلیل موضع گرفتن عربستان سعودی، مصر،…

Share