وزارت اطلاعات مرا شناسايى كرد؛ با نام واقعى من آشنا شويد! ف. م. سخن

من، همان طور كه بارها نوشته ام، از سال ١٩٨٧، يعنى دقيقا سى سال پيش، نوشتن با نام ف. م. سخن را آغاز كردم. قبل از آن هم، يعنى از اوايل انقلاب تا اين سال، بدون نام يا با نام…

Share