یک آهنگساز : تا به کی صدا و سیما قصد دارد ساز را در سیما نشان ندهد، آیا با نشان دادن اسلحه مردم اسلحه به دست می‌گیرند؟

  پیروز ارجمند، آهنگساز در برنامه این هفته «ساعت ۲۵» گفت: * تا به کی سازمان قصد دارد ساز را در سیما نشان ندهد، آیا با نشان دادن اسلحه مردم اسلحه به دست می‌گیرند و یا با نشان دادن مواد…

Share