جمهوری اسلامی در دو راهی سرنوشت / علی اکبر امید مهر

آیا سرنوشت رژیم در هر یک از این دو راه، به تار موئی بسته است؟ ۱- خارجی: حمله رژیم به تاسیسات نفتی عربستان،سرنوشت رژیم را،پیش از اجلاس مجمع عمومی رقم زد.همچون طالبان، که در آستانه دیدار با ترامپ در کمپ…

Share