محکومیت جمهوری اسلامی بابت صدور احکام

سایت گزارشگران : محکومیت جمهوری اسلامی بابت صدور احکام اعدام زندانیان سیاسی و احکام قرون وسطایی حبس و شلاق بر پیکر کارگران توسط دویست فعال سیاسی, اجتماعی و فرهنگی, نهاد و رسانه همراه با ترجمه برای ارسال! آزادگان! و نهادهای…

Share