امروز اهواز تمام ایران است

سایت جبهه ملی ایران-آمریکا : 

نبود مدیریت ملی در تمام سطوح کشــور را به قهقرا کشیده است.اختلاس و فساد گسترده همچون سرطانی بدخیم بر جامعه غالب است و کسی را یارای رویارویی بآ این درد مهلک نیست .مدیریت بی کفایت هر روز در جای جای ایران فاجعه می آفریند َ, حادثه جان سوز ساختمان پلاسکو در تهران و شرایط اسفناک اهواز , هوای غیر قابل تنفس و قطع شدن مکرر آب و برق, درمانده گی حکومت درمدیریت بحران های برآمده از خود را نمایان میکند . این در حالی است که برخی از مسولین جمهوری اسلامی, سیل و ریزگرد را خیر و برکت برای مردم میدانند.
جبهه ملی ایران از مطالبات حق طلبانه مردم اهواز پشتیبانی میکند و از دولت آقای روحانی میخواهد تا حل این بحران را به یک مدیریت ملی شامل متخصصین مستقل و اساتید محیط زیستی با کمک سازمان ملل( UNEP ) واگذار کند چون دولت توانایی اداره و حل وضعیت کشنده در خوزستان را ندارد.
در این میان عوامل مزدور و دشمنان یکپارچگی ایران , سعی در بهره بردای از این شرایط برای رسیدن به امیال پلید اربابان خارجی خود را دارند . بر ملت شریف ایران است که این افراد و جریانات را در سراسرکشور منزوی کنند و به پشتیبانی از خواسته های برحق هممیهنان خود برخیزند .
امروز اهواز تمام ایران است که به خاطره چنبره جمهوری اسلامی قدرت تنفس ندارد.

Share