یک کاندیدای ریاست‌جمهوری ادعای پیغمبری کرد

 

انتخاب- رسول اللهیاری می‌گوید ادعای پیغمبری دارد و از طرف خدا مامور شده تا با رئیس جمهور شدن مردم را نجات بدهد

 

Share