مفسر بی بی سی: دلیل نوسان اخیر ارز در ایران تغییرات در کابینه ترامپ و احتمال بازکشت تحریمها از یک سو و از سوی دیگر تنشهای داخلی است

 

Share