شاهد فروپاشی اقتصاد ایران هستیم

 

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی کە روز دوشنبە ٢٠ فروردین از سوی خبرگزاری ایلنا منتشر شدە است، در مورد افزایش نرخ ارز و تشدید التهابات این بازار گفت: “این شرایط عواملی مختلفی دارد که عامل عمده فضای مافیایی کشور و گروه‌های رانتی هستند که تبدیل به بازیگر عمده بازار ارز شده‌اند و از هر بهانه‌ای مانند خروج امریکا از برجام و اتفاقات شب عید برای غارت‌گری استفاده می‌کنند”.

همزمان با ابراز نظر این کارشناس اقتصادی قیمت دلار آمریکا در بازار تهران بە ٥٨٠٠ تومان صعود کرد.

راغفر با اشارە بە خطر تأثیرگذاری نابسامانی اقتصادی بر اوضاع سیاسی ایران گفت: “این فضا خود ملتهب کننده اتفاقاتی است که در شرایط کنونی ماهیت سیاسی پیدا کرده و افرادی که سعی می‌کنند از این رهگذر با دامن زدن به فضای بی‌اعتمادی، سود‌های هنگفتی را به بهای تحمیل هزینه به بخش‌های مختلف اقتصاد مانند تولید، بودجه خانوار‌ها و گسترش اضطراب‌های اجتماعی و سیاسی به دست آورند.

نماینده مجلس: مردم برای حفظ دارایی‌هایشان به خرید دلار روی آورده‌اند

این استاد اقتصاد در داشگاههای ایران با اشارە بە تأثیرات اجتماعی التهابات اقتصادی گفت: “نااطمینانی‌هایی که در این حوز‌ها تشکیل شده، سبب بروز مشکلات جدی به ویژه برای طبقه فرودست و محروم جامعه از طریق هزینه‌های بالای زندگی و تامین حداقل‌های زندگی شده است. بنابراین جامعه در التهاب واکنش‌های سیاسی خواهد بود”.

راغفر در بخشی دیگری از این گفتگو بە خلاء حضور دولت در ایران اشارە کردە و گفتە است: نفوذ مافیای گسترده در دولت، مجلس و نهادهای تصمیم گیری که خود بخشی از این مشکل و متنفع از این شرایط هستند، اراده کافی برای برطرف کردن این مشکل را از دولت سلب کرده است، البته چون وظیفه دولت فراهم کردن امکانات و فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه است، به این مفهوم ما فاقد دولت هستیم.

قیمت دلار از ٥٤٠٠ تومان عبور کرد

حسین راغفر در تحلیل خود ضمن اشارە بە عدم قدرت دولت، دیگر بخش‌های حاکمیت ایران را بە عنوان عامل نابسامانی‌های ارزی معرفی کردە و گفتە است: “البته نباید فراموش کرد که این موضوع تنها به دولت مربوط نیست وبخش‌های مختلفی خارج از نهاد دولت، منابع بزرگ ریالی خود را وارد بازار ارز می‌کنند تا از طریق افزایش قیمت وایجاد التهاب به اهداف اقتصادی وحتی تضعیف موقعیت دولت دست یابند، ازهمین روی نباید تمامی مشکلات را به پای دولت نوشت. وی تأکید کرد کە “این نهادها با فعالیت‌های اقتصادی و قدرت نفوذ بالای خود در اقتصاد، نقش تعیین کننده تری نسبت به دولت دارند، البته دولت نیز منافع این گروه‌ها را نمایندگی می‌کند تا منافع مردم را”.

حسین راغفر در پایان نتیجه‌گیر کردە کە اقتصاد ایران بە سوی فروپاشی می‌رود و می‌گوید: ” این شرایط نشانه‌ای از فروپاشی اقتصادی ایران و حرکت به سمت ونزوئلایی شدن است که در آینده نیز تشدید می‌شود”.

Share