چە توافقی بین آمریکا و ایران در جریان است؟

 

آواتودی – هر بار کە ترامپ می گوید آمریکا آمادە مذاکرە با ایران است، رسانەهای مستقیم یا غیر مستقیم وابستە بە جمهوری اسلامی گزارشهای جعلی را منتشر میکنند بدون هیچ مبنایی و تنها با هدف نشان دادن توافق ایران با آمریکا و پایان بحران در جمهوری اسلامی است.
منابع آواتودی در واشنگتن می گویند پرزیدنت ترامپ توافق با ایران را لغو کرد زیرا اساسا چنین توافقی را قبول نداشت و اینکە بار دیگر چنین توافقی با ایران صورت بگیرد، غیر ممکن است.

ولی پرسش اینستکە چرا هر از چندگاهی رئیس جمهوری آمریکا جملە ایرانیھا بالاخرە ناچار بە مذاکرە می شوند را تکرار میکند؟

بە گفتە منابع آمریکایی آواتودی: رئیس جمهور آمریکا برخلاف بسیاری از دولتمردان این کشور معتقد است معضل ایران برای امنیت ملی آمریکا، نباید بە رئیس جمهور بعدی برسد. بە مفهوم سادەتر در دورە ترامپ جمهوری اسلامی ایران آنطوری کە آمریکا می خواهد خود را تغییر بدهد.

آمریکا چە میخواهد؟

آمریکا انتظارات خود را درچهارچوب ١٢ مادە اعلام کردە کە البتە این بخشی از خواستهای واشنگتن است. در صورت عمل نکردن جمهوری اسلامی بە این خواستها کە تحقق آن برای جمهوری اسلامی بە مثابە پایان انقلاب اسلامی و اهداف ایدئولوژیک آن است، آمریکا پروندە جمهوری اسلامی را بە مردم ایران میسپارد. بە بیان سادەتر از خواست مردم ایران برای تغییر نظام حمایت می کند.

جمهوری اسلامی تنها کمتر از دو ماه فرصت دارد با عمق استراتژیک خود در سوریە، عراق و یمن خداحافظی کند، موشکهایش را نابود کند، گروگانهای آمریکایی را آزاد و تهدید منافع و شهروندان آمریکا را پایان بدهد، بە امنیت اسرائیل کمک کند، تمامی مراکز هستەای خود را بطور کامل تعطیل کند و بودجە گروههای بنیادگرای اسلامی در سراسر جهان را قطع کند.

تحقق چنین خواستهایی چقدر امکان پذیر است؟

ماهیت جمهوری اسلامی اجازە چنین چرخش عمدەای در سیاستهایش آنهم در فاصلە زمانی کوتاه را نمیدهد. این فراتر از یک جام زهراست و می تواند جمهوری اسلامی را متحول سازد. تاکید ترامپ بر آمادگی جهت مذاکرە، بە خودی خود توافق محسوب نمیشود.
منابع کاخ سفید می گویند در صورت مذاکرە هیچ یک از مجازاتهای تحریمی آمریکا لغو نمیشوند. یعنی جنگ اقتصادی آمریکا علیە جمهوری اسلامی شروع شدە است.

جمهوری اسلامی صدای ترک برداشتن پایەھای نظام را می شنود. یک منبع امنیتی بە آواتودی گفتە برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درصدد یک کودتا برای تغییر شرایط هستند. چنین کودتایی تنها در زمانی می تواند مورد تایید آمریکا باشد کە خواستها و منافع واشنگتن را برآوردە سازد. ولی ھمزمان کودتا هم نمیتواند ناراضیان میلیونی و روبە گسترش ایرانی را راضی کند، مگر آنکە خواستهای مردم ایران اعم از آزادی، جدایی دین از سیاست و ایجاد سیستمی دمکراتیک را بهمراه داشتە باشد.

نمیتوان انتظار داشت افعی کبوتر بزاید. بە بیان سادەتر تعیین سرنوشت ایران توسط فرماندھان سپاە پاسداران کە اکنون خود در فساد کشور سھم بالایی دارند، نتیجە مطلوب را در پی نخواھد داشت. سرنوشت کشور تنها توسط مردم ایران رقم میخورد و کودتا وضعیت را بهبود نمیبخشد. پاییز و زمستان تعیین سرنوشت ایران در راھست.

Share