امید جمهوری اسلامی بە روسیە برباد رفت

 

آواتودی – لوک اویل شرکت نفت روسیە واردات نفت از ایران را متوقف کرد. واگیت الیوپیروف از مدیران ارشد لوک اویل روسیە اعلام کردە به دلیل تحریم های آمریکا معاملە نفتی با ایران را ریسک می داند و به همین دلیل کلیە فعالیت های نفتی خود با ایران را متوقف می سازد.
این در حالیست کە جمهوری اسلامی پیشتر بە ادامە روابط تجاری در زمینە نفت و گاز با روسیە ابراز اطمینان کردە بود.

Share