آواتودی اسناد باج گیری بسیج از نهادهای دولتی را منتشر می کند

 

آواتودی
درحالیکە ادارات و نهادهای دولتی مدعی هستند با کمبود بودجە مواجە شدەاند، بسیج در شهرهای مختلف کە نمونەای از اسناد آن از شهرستان جوانرود استان کرمانشاە است تحت عنوان نمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد از این ادارات با زور پول دریافت می کنند.

این روش در سراسر کشور جریان دارد. بویژە شوراهای شهر و روستا جزو تأمین کنندگان بودجە مانورهای بسیج و سپاه هستند.

 

Share