پاک کردن صورت مسئله برهان قاطعی که بعنوان عامل اصلی فروپاشی رژیم کار می کند / علی اکبر امید مهر

 

پاک کردن صورت مسئله برهان قاطعی که بعنوان عامل اصلی فروپاشی رژیم کار می کند.دو نمونه:
۱-در داخل کشور: بسیاری از موسسات مالی ملکی و.. شرکت ها و مجتمع ها..از مسکن مهر تا پدیده شاندز و سکه ثامن و…بصورت قارچ گونه از زمان ملیجک رهبر قبل از روحانی تاکنون ،در راستای حمایت ازخانواده ها ،کارکنان متوسط وابسته به نهادهای قدرت از جمله نیروهای صف بسیج و خانواده آنها سر بر افراشتند.که اکنون با سونامی فروپاشی و ورشکستگی ناشی از دزدی و فساد نهادینه شده ، بلای جان رژیم گردیده و این نیروها که زمانی از رژیم طرفداری میکردند.به صف ملت در پروسه براندازی پیوسته اند.رژیم هر دولتمرد خود را که احساس خطر کرده به این وضع اعتراض ،یا رفع مسئولیت می کند ویرا برکنار و بجای وی یک مترسگ بله قربان گوی دیگری که متخصص پاک کردن صورت مسئله بجای رفع مشکلات است را جایگزین می کند. که تازه این اول ماجراست و ملت ایران بعد از بازگشت تحریم های ساختار شکن در آبانماه،شاهد ریزش بیشتر این نیروها و فروپاشی کامل این موسسات قارچ گونه شده و میلیون ها نفر دیگر به صف تظاهرات کف خیابانهای کشور خواهند پیوست.

۲-در خارج از کشور:رژیم بیش از نود در صد از ذخایر ارزی باقیمانده خویش را کماکان صرف برنامه های استراتژیک خود در سیاست خارجی اش در عراق،سوریه،یمن،افغانستان،لبنان …وتغذیه مالی و تسلیحاتی گروهای نیابتی- تروریستی خویش می کند.نشانه هایی هم از اینکه دست از این سیاست مداحله گرایانه-تروریستی بر داشته و از باز گرداندن این مخارج و هزینه ها و پولشوئی های ناشی ازین اقدامات ،به داخل کشور خبری نیست.بالعکس با تشدید این اعمال و خودکشی سیاسی بر خیل اقدامات علیه ادامه حیات خود می افزاید.بطور مثال بعد از لورفتن و شکست پروژه خود زنی در اهواز – میرجاوه ،بخاطر قربانی تروریسم نشان دادن خود.اکنون بجان نیروهای مردمی و افرادی اعم از خبرنگار یا فعال سیاسی و فرهنگی در اهواز و میرجاوه و زاهدان افتاده و نمیداند که با این کارش زمینه را برای شورش نهایی ملت علیه خود فراهم می کند.چون هر یک از این افراد دستگیر و زندانی شده، خانواده ها و هوادارانی در میان توده مردم دارند .که همه آنها را که شامل نود و نه در صد ساکنین محل هستند. علیه خود تحریک و تجهیز می کند.که حتی آدرس های غلطی و بمب های خبری و جیغ های بنفش ارباب انگلیس و مزدوران اش درین کشور نیز ره به جایی نبرده ،بالعکس با تشدید نفرت عمومی، وضع را در غایت امر علیه رژیم دو چندان تشدید و قیام سرتاسری و نهایی را نا خواسته بسیج عمومی می کند.هذیان ها و زور های دوپینگی از جمله برنامه اعلام شده برای پنجاه ساله آینده از سوی رهبر رژیم هم واقعیت عملی و اجرایی نداشته و تنها بعلت مسمومیت در مصرف بیش از حد این مواد بوده و حتی گفتار درمانی ملیجک اش نیز واقعیت نداشته، آخرین زور های بیخودی، در دقیقه نود است.خانه این بساط ،از پای بست ویران است و بس.آزادی وطن نزدیک است.

Share