نمایندگان کارگران هفت تپه بازداشت شد

 

• اسماعیل بخشی و محسن آرمند نمایندگان کارگران در شوش امروز توسط گارد ویژه دستگیر شدند. تظاهرات در شوش و اهواز روز یکشنبه ادامه یافت و کارگران بار دیگر بر همبستگی طبقاتی خود تاکید کردند …

 

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از بازداشت اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان شورای کارگران نیشکر هفت‌تپه همراه با محسن آرمند همکار وی خبر داده است. اسماعیل بخشی و آروند در پایان چهاردهمین روز اعتصاب و پنجمین روز تجمع کارگران در برابر فرمانداری شوش بازداشت شده اند. بنابر این گزارش یک خبرنگار نیز همراه با این دو کارگر دستگیر شده است. کارگران در جریان اعتصاب و تحصن امروز، توانسته بودند اتوبوس‌های ضبط شده شرکت را پس بگیرند. آن ها سوار اتوبوس بودند که یگان ویژه اتوبوسی که اسماعیل بخشی داخل آن بود را متوقف کرد و با وجود مقاومت کارگران، اسماعیل بخشی و مسلم آزمند و یک دختر خبرنگار که همراه‌شان بود، بازداشت شدند. بنابر گزارش ها، گارد ویژه در حال حاضر شهر را ترک کرده و جمع هایی از کارگران پیگیر نمایندگان بازداشتی خود هستند.

امروز کارگران نیشکر هفت تپه بار دیگر در برابر فرمانداری این شهر تجمع و بر تحقق خواست های خود تاکید کرده بودند.

همزمان در اهواز نیز اعتراض کارگران فولاد در برابر استانداری ادامه یافته است. کارگران در شعارهای خود فرماندار و استاندار خوزستان را همدست مافیا معرفی می کردند. از جمله شعارها «این همه بی عدالتی، هرگز ندیده ملتی»، «
اعلام همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه از جمله شعارهای برجسته ی تظاهرات امروز در اهواز بود. «فولاد، هفت تپه، اتحاد، اتحاد» و «نیشکر هفت تپه ما هستیم ما هستیم کنار هم می ایستیم» شعارهای کارگران در این زمینه بود.

Share