سپاه، شرکت های مخابراتی ارزان قیمت را کنترل می کند

 

گزارش دریافتی: در ایران شرکتهای خدمات مخابراتی زیادی فعال هستند که بدون استثنا مستقیم و غیرمستقیم یا توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات اداره و یا غیرمستفیم کنترل می شوند. این شرکتها دفاتری نیز در اروپا، آمریکا و استرالیا دارند.

به دلیل ارتباطات ارزان تعداد زیادی از ایرانیان داخل و خارج از خدمات این شرکتها استفاده میکنند بدون آنکه توجه داشته باشند اطلاعات آنان در این شرکتها دسته بندی می شود و بنا به خواست مأموران، تماسهای بیش فعال یک منطقه و یا شهر در اختیار اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات قرار می گیرد.

لازم به یادآوریست؛ وقتی یک نفر از ایران با یکنفر در هر نقطه از دنیا تماس میگیرد بوسیله برنامه هایی که بر روی مدارها نصب شده است می توانند به کلیه اطلاعات داخل تلفن آن شخص از جمله شماره تلفنها دسترسی داشته باشند.

منبع خبر: یکی از کارکنان شرکت خدمات مخابراتی پارس

Share