عراق دستور مسدود کردن اموال بانک سینا و گروه بهمن را صادر کرد

 

آوا تودی : طبق قانون مبارزە با تروریزم و پولشویی با شمارە “٣٩” سال ٢٠١٥ و سیستم تعلیق پول تروریستها با شمارە” ٥” سال ٢٠١٦ و بنابە قانونی کە بە هیئت دادە شدە در نشست اضطراری پنجم خود در روز ١/١١/٢٠١٨ تصمیم توقیف پول گروههای تروریستی بە ترتیب زیر دادە شدە است.

١: منحل کردن قانون شمارە ٦٥ سال ٢٠١٨ کە در نشست چهارم روز ٢٤/١٠/٢٠١٨دادە شدە و بە شمارە ش. ز.ل/./اعمام/ ٣٧٣٧٥ در تاریخ ٢٤.١٠.٢٠١٨

٢: تعلیق پول انتقال دادە شدە  و انتقال دادە نشدە و منابع تامین اقتصادی گروههای در زیرڤنام بردە شدە
الف: سینا بانک

ب: بهمن گروپ

پ: همەی راههای اختصاصی اجرایی شدن تحریمهای بازرگانی و فعالیتهای شعبە عراق بانک پارسیان بە بانک مرکزی عراق ارجاع دادە شود.

ت: این فرمان بایستی بە همەی وزارتخانەها، سازەهای اقتصادی و دارایی مربوط بە این موضوع فرستادە شود در راستای اعـمال راهکارهای مناسب برای موضوعات بحث شدە.

س: فورا این تصمیم در روزنامە رسمی و دستگاه مقابلە با پولشویی و تامین مالی تیروریستها انتشار یابد.

ج: بلافاصلە پس از اتخاذ این قانون نسبت بە اجرایی کردن آن بایستی اقدام شود.

خ: کسانی کە بە دنبال تصویب این قانون آسیب میبینند از طریق پیگیری قانونی میتوانند دنبالە این موضوع را گرفتە و با لحاظ مادە(( ١٦/اول)) مربوط بە تامین مالی تروریستها مسالە خود را حل نمایند.

 

 

Share