شورای عالی قضایی عراق: تمجید صدام حسین جرم نیست

العربیه : شورای عالی قضایی عراق قانون جرم شناخته شدن تمجید صدام حسین، رئیس‌جمهوری فقید عراق را رد کرده، تمجید او را جرم ندانست و برای آن مجازاتی در نظر نگرفت.

چند روز پس از آنکه نهادهای امنیتی استان ذی‌قار دستور بازداشت صلاح الحرباوی، شاعر عراقی را به دلیل ابراز دلتنگی برای روزهای حکومت صدام حسین را صادر کردند، شورای عالی قضایی عراق قانون جرم شناخته شدن تمجید صدام حسین، رئیس‌جمهوری فقید عراق را رد کرد.

صلاح الحزباوی این شاعر با خواندن شعری، از صدام حسین تمجید و شرایط دوره او را با شرایط کنونی عراق مقايسه کرد.برخی نزدیکان شاعر به العربیه.نت گفتند شعر، «درباره وضعیت فقر و فسادی که اکنون کشور گرفتار آن است سخن می‌گوید.»

«موسسه شهدای ذی قار» شکایتی قضایی علیه الحرباوی مطرح کرد و نهادهای امنیتی او را دستگیر کردند. ماده ۲۱۰ قانون عراق، تمجید از حزب بعث را در عراق ممنوع می‌کند.

بازداشت این شاعر عراقی، باعث به راه افتادن موجی از اخبار در شبکه‌های اجتماعی درباره تصویب قانونی از سوی شورای عالی قضایی عراق در زمینه جرم شناخته شدن تمجید صدام حسین شد؛ موضوعی که این شورا آن را رد کرد.

در بیانیه این شورا آمده است که تصویب هر قانونی نیازمند جرم شناخته شدن اقدامی خاص و در نظر گرفته شدن مجازاتی برای آن است و براساس قانون اساسی این کار وظیفه مجلس نمایندگان عراق به عنوان تنها نهاد مسئول تنظیم قوانین است.

موضوعی که سبب سردرگمی کاربران شبکه‎‌های مجازی و به راه افتادن شایعات شد، این بود که براساس قوانین عراق، حزب بعث ممنوع شمرده شده و تبلیغ برای آن مجازات زندان دارد ولی برخی حزب بعث را با شخص صدام حسین اشتباه گرفتند.

Share