تلاش اطلاعات سپاە برای ترور فعالان عرب در ورشو

آواتودی – پلیس لهستان پس از آشکار شدن تلاش جمهوری اسلامی برای ترور فعالان حقوق بشری عرب، روز سە شنبە ٢٣ بهمن از ورود اعضای سازمان حقوق بشری اروپایی اهوازی بە خاک لهستان برای شرکت در کنفرانس ورشو جلوگیری کرد.


طە الیاسین، معاون این گروە از فرودگاە ورشو در اینبارە بە آواتودی گفت: در هنگام خروج ما از فرودگاە برای شرکت در کنفرانس ورشو، پلیس فرودگاە بە ما اطلاع داد کە جان ما در خطر است و نمیتوانیم از فرودگاە خارج شویم. الیاسین ادامە داد کە پس از اینکە مقامات فرودگاە بە ما اطلاع دادند کە سازمان امنیت لهستان بە آنها هشدار دادە کە جمهوری اسلامی در تلاش است تا فعالان عرب را در ورشو ترور کند ما تحت حمایت پلیس فرودگاە قرار گرفتیم.

معاون سازمان حقوق بشری اهوازی اروپایی اضافە کرد : پس از مدتی مقامات فرودگاە بە ما اعلام کردند کە بە دلایل امنیتی و در خطر بودن جانمان ما نمیتوانیم وارد خاک لهستان شویم. پس از دریافت بلیط بازگشت، ماقامات لهستان هماهنگی های لازم را با سفارت کشورهایی کە ما از آنجا بە لهستان آمدە بودیم برای تامین امنیت بازگشت ما انجام دادند.

کنفرانس ”صلح و ثبات خاورمیانە” ٢٤ و ٢٥ بهمن در ورشو پایتخت لهستان برگزار میشود.

Share