٢٤ اسفند ماه روز پدر / بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

هفتم اسفند هزار و سیصد و نود و هفت

٢٤ اسفند زادروز بزرگ پادشاهى است كه ايران نوين هرچه دارد از نتيجه اراده آهنين و عشق او به سازندگى ايران دارد.

بزرگ پادشاهى كه كشورى ويران و عقب افتاده را تحويل گرفت و با تكيه بر اراده پولادين و هواداران ميهن پرستش با تلاشى شبانه روزى و دستى خالى ساخت و آباد كرد. كمتر پادشاهى را ميتوان يافت كه در مدت زمان كوتاهى چون او باندازه او ايران را آباد كرده باشد. زنده ياد دكتر احسان يار شاطر، يكى از بزرگترين ايران شناسان تاريخ ما، در باره رضا شاه بزرگ ميگويد: “هیچ پادشاهی در تاریخ ایران، شاید به استثنای اردشیر اول ساسانی، نتوانسته در شانزده سال این اندازه کار برای آن مملکت از هم گسیخته و عقب‌افتاده انجام دهد.”

بجا و بايسته است كه ٢٤ اسفند ماه زادروز رضا شاه بزرگ به ياد خدمات او كه براستى پدر ايران نوين بود “روز پدر” نامگذارى شده، ايرانيان در اين روز نمادين ياد پدر ايران نوين را زنده نگاه دارند.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) از ايرانيان ميهن پرست ميخواهد كه ٢٤ اسفند ماه را بدون توجه به نامگذاريهاى نظام ويرانگر اسلامى “روز پدر” ناميده، خدمات بى مانند رضا شاه بزرگ، آن پدر خدمتگزار ايران را در اين روز ارج نهند.

پاینده ایران

زنده باد ملت قهرمان ایران

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

Share