حکم زندان داوود رضوی تعلیق شد

دادگاه تجدیدنظرشعبه ۳۶انقلاب طی حکمی، ۵سال محکومیت زندان داودرضوی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را تا ۵سال به حالت تعلیق درآورد.

طبق اطلاع آقای صالح نیکبخت یکی از وکلای کارگران سندیکای شرکت واحد حکم ۵سال زندان داود رضوی ازاعضای سندیکا که به علت فعالیت های سندیکایی در دادگاه شعبه ۲۶به ۵ سال زندان محکوم شده بود در حکمی از سوی دادگاه تجدیدنظر شعبه ۳۶ انقلاب تا ۵ سال به حالت تعلیق درآمد.


با احضارآقای صالح نیکبخت وکیل این فعال سندیکایی در دادگاه تجدیدنظر شعبه ۳۶، رای صادره را حضوری به نامبرده ابلاغ کرده اند.


آذرماه ۹۷ از سوی همین شعبه ۳۶ تجدیدنظر حکم‌ ۵ سال و ۴ ماه زندان آقای ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تایید شده است.


سندیکای کارگران شرکت واحد بارها در اطلاعیه هایی احکام زندان را برای دو عضو هیئت مدیره سندیکا را محکوم کرده و خواستار لغو محکومیت زندان برای تمامی کارگران و فعالین صنفی شده است.

Share