تورم خانوارهای شهری در اسفند سال گذشته ۲۶.۹ درصد اعلام شد

در اسفند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای ایران نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای ایران مربوط به استان قزوین با ۵.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۳.۰ درصد افزایش بوده است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای ایران ۴۷.۵ درصد و بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان كردستان ۵۸.۳ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای ایران به عدد ۲۶.۹ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام ۳۱.۷ درصد است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در اسفند ماه ۱۰.۱ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در اسفند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری نسبت به ماه قبل ٣.٨ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین با ۵.۵ درصد افزایش بوده است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد ۲۶.۶ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايلام با ۳۲.۰ درصد است.

Share