پول‌هایی که بانک خاورمیانه از دست داد / خروج ۸۲ میلیارد تومان سپرده در یک ماه!

بانک خاورمیانه در فروردین ماه امسال بیشتر از آنچه که سپرده جذب کرده باشد، شاهد خروج سپرده از شعب خود بود. بانک خاورمیانه در حالی که موفق شده در فروردین ماه امسال ۹٫۷ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود ۹٫۸ هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است.

بانک خاورمیانه در فروردین ماه سال جاری ۲٫۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. با تسویه ۲٫۸ هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان فروردین ماه امسال به ۹٫۲ هزار میلیارد رسید.

همچنین بانک خاورمیانه در فروردین ماه امسال بیشتر از آنچه که سپرده جذب کرده باشد، شاهد خروج سپرده از بانک بود.

طی دوره مذکور بانک خاورمیانه در حالی که موفق شده ۹٫۷ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود ۹٫۸ هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. تفاوت این دو رقم، به صورت دقیق‌تر میزانی معادل ۸۲ میلیارد تومان است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک خاورمیانه در پایان فروردین ماه امسال به ۹٫۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک خاورمیانه از محل وام‌های پرداختی، حدود ۴۷ میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران خود می‌پردازد.

بانک خاورمیانه در فروردین ماه امسال حدود ۷۱ میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی بیش از ۱۱۸ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

Share