هاشم خواستار: خامنه ای آرای یک درصد مردم ایران را هم ندارد + ویدئو

هاشم خواستار، مخالف برجسته ی رژیم جمهوری اسلامی در ایران، در پیامی به مردم ایران، روزگار تیره ی مردم ایران امروز را ناشی از حاکمیت دیکتاتوری و نبود آزادی و دموکراسی در حکومت جمهوری اسلامی خواند.
هاشم خواستار، با اشاره به جنایات ۴۰ ساله ی جمهوری اسلامی نسبت به مخالفان و منتقدانش، می گوید در یک انتخابات آزاد علی خامنه ای حتی رأی یک درصد مردم ایران را هم به دست نخواهد آورد.

بخش:
سخن روز
اخبار
انتشار از:
کاوه جویا
از: ایران گلوبال

Share