اضافه کاری‌های اجباری مشکل اصلی پرستاران است

پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری

رئیس نظام پرستاری سراب با اشاره به مشکلات متعدد جامعه پرستاری گفت: اضافه کاری‌های اجباری که طی چند سال اخیر به واسطه کمبود نیروی پرستاری بوجود آمده، یکی از مشکلات پرستاران به شمار می‌رود و نیاز به حمایت بیشتر دارد.

وی اظهار داشت: در شرایطی که اضافه کاری غیر فیزیکی پرستاران با اجرای قانون بهره وری حذف شده برای اضافه کاری فیزیکی پرستاران هم مبلغ پرداختی به ازای هر ساعت ناچیز بوده و این در حالی است که در سازمان و ادارت دولتی هم اضافه کاری غیرفیزیکی حذف نشده است و هم مبلغ پرداختی به ازای هر ساعت متفاوت از کادر درمان است.

رئیس نظام پرستاری سراب افزود: مشکل اصلی کم بودن حقوق پایه کادر و عدم محاسبه تفاوت تطبیق در محاسبه اضافه کاری و پایین بودن فیش حقوقی پرستاران است که باید برطرف شود.

Share