کاهش سرانه مصرف شیر نگران کننده است

ایرنا : مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: قیمت شیر ارتباط مستقیمی با میزان مصرف آن دارد و افزایش قیمت، میزان مصرف آن را در سبد غذایی مردم کاهش داده و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

وی گفت: طبیعی است که هرچه قیمت شیر بالاتر برود، میزان مصرف آن نیز کاهش می‌یابد و این نگران کننده است چراکه شیر ارزان ترین منبع تامین پروتئین حیوانی مردم به شمار می‌رود. سرانه استاندارد سالانه مصرف شیر برای هر نفر ۱۶۰ کیلوگرم است اما اعداد و ارقام فعلی، نصف این میزان مصرف را در ایران نشان می‌دهند.

Share