تلاش اداره اماکن برای پلمپ آسایشگاه سالمندان متعلق به شهروندان بهائی در کرج

حقوق بشر در ایران : با توجه به تلاشهای امنیتی برای پلمپ آسایشگاه سالمندان بهائی در کرج طی ۲ مرحله کارمندان اداره بهزیستی کرج با هدف پلمپ آسایشگاه سالمندان در این شهر, سعی بر انتقال سالمندان به مراکز بهزیستی دیگر و پلمپ محل داشتند.

کارمندان اداره بهزیستی کرج با هدف پلمپ آسایشگاه سالمندان در این شهر, سعی بر انتقال سالمندان به مراکز بهزیستی دیگر و پلمپ محل داشتند.

تلاش برای پلمپ یک مرکز نگهداری سالمندان بهائی در گلشهر کرج ادامه داشت. این تلاش شامل مراجعه کارمندان سازمان بهزیستی کرج به اسایشگاه سالمندان در این شهر که شهروندان بهائی در آن نگهداری می شوند علیرغم اینکه مسئولان سازمان بهزیستی حکم دادستانی کرج را به همراه داشتند به دلیل مقاومت سالمندان بهائی که در این محل نگهداری می شوند موفق به انجام این دستور نشدند.

پس از تلاش اولیه صورت گرفته از سوی ماموران “اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی کرج” برای پلمپ این محل، امروز کارکنان اداره بهزیستی کرج با در دست داشتن حکم دادستانی این شهر سعی در انتقال سالمندان بهائی که در این مرکز نگهداری می شوند را به مراکز بهزیستی دیگر داشتند.

Share