نرخ بيكاری به ۱۰.۸ درصد رسید

به گزارش مرکز امار ایران : بر اساس نتايج طرح آمارگيری نيروی كار در بهار سال ١٣٩٨، نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۰.۸ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند.

در بهار ١٣٩٨، به ميزان ۴۰.۶ درصد جمعيت ١٠ ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، يعنی در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند و بررسی تغييرات نرخ مشاركت اقتصادی حاكی از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل از آن ۰.۵ درصد كاهش داشته است.

نرخ بيكاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله حاكی از آن است كه ۲۳.۷ درصد از جمعيت فعال اين گروه سنی در بهار ١٣٩٨ بيكار بوده‌اند.

Share