ماموریت اصلی بی‌بی‌سی فارسی چیست؟

کیهان لندن – پویا مهرفر 😐 از زمانى که انگلستان از قدرت اثرگذارى بر جهان کنار رفته و آمریکا نقش اول را به عهده داشته است، چهره انگلیس همواره با روباه‌صفتى توصیف شده است.

شاید ملکه انگلیس آن «شیر پیر» به این لقب افتخار کند ولى براى ما ایرانیان باید درسى باشد که از این کشور و سیاست‌هاى ضد بشرى‌اش دور بمانیم. بى‌گمان فرداى ایران باید این رابطه با دقت و با توجه به منافع ایرانیان مورد بازبینى قرار گیرد و نقش ایرانیان درگیر در این سیاست نقد و حتى صدمات آنان مورد ارزیابى کمى‌ و کیفى واقع شود.

امروز تلاش تمام عیار و روباه‌صفتانه انگلیس براى خرابکارى در ارتباط ایرانیان با آمریکا در عرصه عمل و عرصه ذهن است.

در عرصه ذهن نقش اصلى به بى‌بى‌سى و روشنفکران ضد ملى و خودفروخته از جمله چپ‌هاى انگلیسى‌شده‌اى چون نگهدار و مجریان و دست اندرکاران بى‌بى‌سى و نیز ملى- مذهبى‌ها واگذار شده است.

تمام تلاش آنان در دو محور خلاصه ‌مى‌شود:

اول؛ خراب کردن ذهن ایرانیان نسبت به امریکا
دوم؛ دشمنى با شاهزاده رضا پهلوى

بى‌بى‌سى که مدیریت مستقیم و غیرمستقیم آن در دست مدیران انگلیسی آن است، با برنامه‌اى روباه‌صفتانه از دیدگاه چپ براى تخریب رابطه ایران با آمریکا سود ‌مى‌برد، در حالی که خود این کشور در هر بزنگاهى به دم آمریکا وصل ‌مى‌شود تا از هر روزنه اقتصادی که آمریکا ‌مى‌گشاید لفت و لیس کند و اخیراً در چرخشى ١٨٠ درجه‌اى خود را هم‌پیمان آمریکا نامیده است.

استفاده از دیدگاه چپ با ژست دموکراتیک دروغین انگلیسى دو خاصیت براى حاکمان انگلستان دارد:

چپ توانایى ایدئولوژیک دشمنى با آمریکا را دارد و از این جهت قابل اعتماد و توانمند است.
با ژست دموکراسى‌خواهى، دشمنى خود با آمریکا را رسمى‌ نمى‌کند و ‌مى‌تواند خود را متحد آمریکا بداند.

با هر انتقادى و حتى با رویگردانى ایرانیان از بى‌بى‌سى این سیاست ادامه خواهد یافت. این سیاست رسمى‌ انگلیس و سیاست ماندگار روباه پیر است.

نمونه بارز آن برنامه اخیر «پرگار» است. مجرى توانمند و داناى پرگار آقاى داریوش کریمى‌ با دقت تلاش دارد تا روح آمریکاستیزى را در ایرانیان با این سوال میهمان ناشناس (ویکتوریا طهماسبى) جا بیاندازد که آمریکا چکاره است که از آنسوى آب‌ها به خلیج فارس آمده است و با لبخندى ملیح وى را هدایت ‌مى‌کند.

امروز اندیشمندان ایرانى‌، ساز و کار جهانى ارتباطات اقتصادى و ارزش امنیت اقتصادى سرمایه جهانى را درک ‌مى‌کنند و ‌مى‌دانند که کنترل این امنیت در درجه اول با توان نظا‌مى‌ آمریکا ممکن است و این امنیت را به دست داعشیان جمهورى اسلا‌مى‌ نمى‌توان قرار داد و فریب ملى‌گرایى دروغین را نخواهند خورد. سردمداران کاسه‌لیس انگلیس و ملکه روباه‌صفت‌اش نیز به اهمیت آن آگاهند و به محض فرصت یافتن به دنبال آمریکا، ارتش خود را گسیل ‌مى‌کنند. ما ایرانیان از آن نادانى و جهل و غرور کاذب که فریب فریبکاران را بخوریم فاصله ‌مى‌گیریم و خواهان ارتباط تنگاتنگ با دموکراسى برتر جهان و قدرت اصلى اقتصادى و نظا‌مى‌ جهان یعنى آمریکا هستیم. تلاش شما خائنان به وطن، آب در‌ هاون کوفتن است. تلاش خودفروخته‌هاى انگلیسى براى بازى نقش مدافعان منافع ملى و ملى‌گرایى دروغین از هم‌اکنون شکست خورده است.

من به عنوان یک ایرانى به ایرانیانى که در بى‌بى‌سى تلاش براى ادامه این فریبکاری دارند، یادآوری ‌مى‌کنم که در آینده‌ی ایران نیر اعمال آنان مورد ارزیابى و داوری قرار خواهد گرفت.

مورد دوم تخریب در مورد شاهزاده رضا پهلوى است که ایشان دانا و توانا هستند و من جواب را به خود ایشان واگذار ‌مى‌کنم.

Share