عراق بە تحریمهای آمریکا علیە ایران خواهد پیوست

اوا تودی : عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق محکوم بە پایبندی بە تصمیمات ایالات متحدە آمریکا در برابر سیاستهای تمامیت خواهانە جمهوری اسلامی در عراق خواهد شد و بەهمین دلیل حکومت بغداد متفاوت با سیاستهای قبلی خود مجموعە دستوراتی در رابطە با نزدیکان ایران در عراق صادر میکند.

دراین راستا مقامات دولت چندین فرمان دیگر علیە شماری از چهرەهای داخلی این کشور کە نامشان در لیست تحریمهای آمریکا موجود هست و ارتباطهای غیرقانونی با جمهوری اسلامی داشتەاند صادر کردە و این کار تهدید بزرگی علیە نیروهای متفق جمهوری اسلامی در عراق بشمار می آید.

طی مدت گذشتە، وزارت خزانەداری آمریکا تعداد زیادی از چهرەهای سیاسی عراق و مقامات پیشین این کشور از جملە احمد جبوری ملقب بە ابو مازن، استاندار پیشین استان صلاح الدین، نوفل عاگوب استاندار پیشین نینوا و ریان کلدانی رهبر گروه بابلیون کریستیانهای حشدالشعبی ملقب بە ابو جعفر شبکی را بە لیست تحرمهای کاخ سفید اضافە کردە است.

دلیل اضافە شدن این شخصیتها بە لیست تحریمهای آمریکا نقض حقوق بشر، جنایت علیە بشریت و فساد اقتصادی عنوان شدە است.

از سوی دیگر عادل عبدالمهدی دستور دادە کە میلیشاهای حشدالشعبی کە از سوی شخصی نزدیک بە آخوندهای ایران رهبری میشوند و ادارە بیشتر مناطق موصل را در دست دارند فورا اقدامات خود را متوقف کنند.

در همین رابطە بانک مرکزی عراق، از بانکهای دولتی و خصوصی خواستە است حسابهای این اشخاص را مسدود، از هرگونە معاملە آنها جلوگیر شود و در معاملاتشان از واحد پولی دلار استفادە نکنند. در ضمن بانک مرکزی هشدار دادە کسانی کە از این فرمان سرپیچی کنند تا مرحلە تعطیلی بانکهایشان مجازات خواهند شد.

طبق اسناد رسمی منتشر شدە حکومت بغداد، بایستی نیروهای ابو جعفر شبکی هرچە زودتر از دشت نینوا خارج شوند. وجود این نیروهای شیعە در این مناطق در حالیست کە اکثریت شهروندان این منطقەها کریستیان ، شبک و مسلمانهای سنی هستند.

نیروهای شبکی متهم هستند بە اینکە بعد از پاک کردن مناطق دشت نینوا از نیروهای داعش، از آمدن دوبارە عربهای سنی بە محل زندگیشان جلوگیر کردەاند.

در سوی دیگر، طرفداران کریستیان و شبک ابو جعفر شبکی و ریان کلدانی میگویند بە نیروهای سپاه و پلیس عراق اطمینان ندارند و بە دلیل اینکە اکثر مردم این مناطق مسلمان هستند خواهان حضور واحدهای دفاعی خودی و متشکل از کریستیانها و شبکها میباشند.

در مقابل این توجیهات مردمان دیگر این مناطق اعلام کردەاند نیروهای شبک و کریستیان حشد الشعبی کارتونی و بیشتر جنگجوهای این گروهها از مسلمانان شیعە مذهب تشکیل شدەاند.

نیروهای شیعە این گروه از مردمان جنوب عراق و اعضای گروههای عصائب اهل حق و سرایان خراسانی هستند.

سپاه پاسداران از نیروهای کلدانی و شبک داخل حشد الشعبی برای جذب سدها جنگجوی شیعە استفادە کردە است.

در سوی دیگر کلیسای کلدانیها مخالفت خود را با هر گونە گروه و جنبش مسلحانە کریستیانی اعلام کردە است. در این بارە کاردینال لویس ساکو، پاتریارک کلدانی و کاتولیک عراق و جهان طی بیاننامەای اعلام کردە کلیسای کلدانی اقدامات نخست وزیر عراق در رابطە با سازمان دادن دوبارە نیروهای حشد الشعبی را درست قلمداد و تاکید کردە کە این امر برای قدرت مرکزی و نهادهای حکومتی امری ضروری میباشد. همچنین گفتە است این اقدام کمک فراوانی بە بالارفتن روح آگاهی ملی و واحد بودن هویت عراقیها میکند.

کلیسای کلدانیها از مردم کلدانی عراق خواستە کە در صفوف نیروهای امنیتی سپاه عراق و نیروهای فدرال و پیشمرگ اقلیم کردستان عراق نام نویسی کنند.

بە گفتەهای منابع این خبر، کاخ سفید نارضایتی خود را در رابطە با اقدامات این گروهها اعلام کردە و از عادل عبدالمهدی تقاضای مجازات کردن گروههایی را کردە کە میخواهند از طریق دوستان عراقیشان بە جمهوری اسلامی کمک کنند.

واشنگتن عراق را تهدید کردە کە در صورت استمرار کمک بە ایران این کشور نیز بە لیست تحریمهای آمریکا اضافە شد.

حکومت عراق انتظار چین تصمیمی از آمریکا نداشت، زیرا در بین کشورهای منطقە عراق ضعیفترین کشور در برابر خواستهای ایران بە شمار می آید.

در مقابل، بسیاری از مسئولین و نیروهای مشغول بە کار در ادارات عراق و نزدیک بە گروههای حشدالشعبی از ترس تحریمهای آمریکا سرمایە و داراییهای خود را بە ایران انتقال دادەاند.

Share