شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان‌ها اعلام شد

مرکز امار ایران : در تیر ماه عدد شاخص کل برای خانوارهای ایران نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای ایران مربوط به استان لرستان با ۵.۴ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای ایران ۴۸.۰ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام با ۶۰.۸ درصد است یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ١٢.٨ درصد بیشتر از میانگین کل ایران نسبت به تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای ایران به عدد ۴۰.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان با ۴۸.۸ درصد است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در تیر ماه ۱۴.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در تیر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری به ۱۷۸.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد و بیشترین نرخ تورم به استان لرستان با ۶.۲ درصد افزایش است.

در همین ماه عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی به ۱۸۶.۵رسید که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش نشان می‌دهدو بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌های اصفهان و البرز با ٣.٨ درصد است.

Share