کودتای خرداد ۱۳۶۰ و چرایی مهاجرت بنی‌صدر و پشت پرده اعدام همکارانش

پرسش‌ ها و پاسخ های ابوالحسن بنی صدر:- علت و زمان مخفی شدن در خرداد ۱۳۶۰؟- علت کودتا و اعدام ها علی غم وجود استعفانامه شما نزد روح الله خمینی؟- علت تصمیم به مهاجرت به فرانسه؟- چرا با مسعود رجوی رفتید؟- در راستای اهدافی که برای خروج از ایران داشتید، تاکنون چه اقدامات و افشاگری هایی انجام دادید؟

Share