پنج نگرانی اصلی مردم جهان

پنج نگرانی اصلی مردم جهان بر اساس نظرسنجی ایپسوس:

فساد مالی و سیاسی با ۳۴ درصد، فقر و نابرابری با ۳۴ درصد، بیکاری با ۳۳ درصد، جرم و خشونت با ۳۱ درصد و بهداشت و سلامت با ۲۴ درصد، پنج نگرانی اصلی جامعه جهانی را تشکیل می دهد.

مرکز تحقیقات بازار و افکار عمومی ایپسوس (Ipsos) نظرسنجی مذکور را در مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷) با جامعه آماری افراد ۱۶ تا ۶۴ سال در ۲۸ کشور جهان و با حجم نمونه ۱۸۰۰۰ اجرا کرده است.

Share