نرخ تورم تولید کننده در فصل بهار افزایش یافت

امار مرکز ایران : تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل ایران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١٣٩٨ در مقایسه با همین اطلاع در فصل زمستان گذشته، ۵.۶ واحد درصد افزایش دارد. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به بخش کشاورزی با ۳۵.۵ درصد است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل ایران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٣٩٨ به ۶۹.۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل زمستان سال گذشته، ٣.٢ واحد درصد افزایش داشته است و بیش­ترین نرخ مربوط به بخش صنعت با ٨٨.٧ درصد است.

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١١.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد که بیشترین آن مربوط به بخش صنعت با ٧٧.٢ درصد است.

Share