فیلم؛ تعذیه: برخورد وحشیانه یک لباس شخصی

وقتی یزید افسار پاره کرد…نگاه کنید خود خودش است. زنها را میزند! ضد زن است. این از کدام طایفه است؟

Share