رضا پهلوی: این نظام برای بقای خود حاضر به تحمیل جنگ به مردم است + فیلم

فرازهایی از سخنان رضا پهلوی در گفت‌گو با کیهان لندن:

• تظاهرات کارگران و مبارزات دیگر قشرهای جامعه باید در خدمت هدف نهایی که گذار از این نظام است قرار گیرند و در این راستا مدیریت حرکت‌های مدنی یک مسئله کلیدی است.

• اگر اپوزیسیون بتواند زمینه همکاری را به وجود آورد، مردم هم باید از این تلاش پشتیبانی کنند زیرا از تلفیق مبارزات مدنی و همگرایی نیروهای سیاسی است که یک آلترناتیو شکل می‌گیرد.

• مردم ایران و جامعه جهانی خواهان جنگ نیستند، این نظام است که برای بقای خود می‌خواهد جنگ را تحمیل کند. مردم ایران باید به روشنی نشان دهند که از جنگ‌طلبی نظام حمایت نمی‌کنند و رژیم نمی‌تواند در آشوب‌آفرینی روی حمایت مردم حساب کند.

Share