دروغ بزرگ دیگری توسط جمھوری اسلامی برملا شد!

اواتودی : پاکستان: هیچ نامەای از طرف عربستان برای تحویل بە ایران بە ما نرسیدە

وزارت خارجە پاکستان گزارشات منتشر شدە مبنی تلاش عربستان برای انتقال نامە بمنظور گفتگو با ایران از طریق اسلام آباد را رد کرد.

طبق بیانیە وزارت خارجە پاکستان: در برخی رسانە ها گزارشاتی منتشر شدە کە بر پایە آنها مقامات عربستان نامەای را برای تحویل بە ایران جھت گفتگو میان ایران و عربستان بە پاکستان فرستادە اند.

در ادامە بیانیە وزارت خارجە پاکستان آمدە است: این خبرها هیچ پایە و اساسی ندارد. نە چنین نامەای بە دست پاکستان رسیدە و نە مقامات عربستان از اسلام آباد درخواست کردە اند کە میان ریاض و تهران میانجیگری کند.

این بیانیە همچنان می افزاید کە نخست وزیر پاکستان برای امنیت منطقە تلاش می کند کە عربستان و ایران با هم گفتگو کنند.

Share