ابوالفضل بهرام پور، مفسر قرآن ، در تلویزیون جمهوری اسلامی چگونگی برخورد با معترضان را از نگاه قرآن تشریح کرد

Share