راهبرد روابط خارجی ایران خطاست

استراتژی روابط خارجی ایران دستاورد مطلوبی نداشته است. در واقع راهبرد روابط خارجی ایران بسیار ناکارآمد یا به ساده ترین بیان خطا است.

خطا بدین معنی که در راستای تحقق منافع و امنیت ملی نیست. به گواه آشفتگی، نگرانی، فشارها، و ناامیدی‌های شهروندان می‌توان ادعا کرد که راهبرد روابط خارجی ایران خطاست.

این در شرایطی است که سلامت، سربلندی، اقتدار، آرامش و پایداری ایران مقدم بر هر اندیشه و هدفی سیاسی است. مدیریت سیاسی کشور، بدون هیچ تردیدی، منوط به روابط خارجه سودمند، قابل پیش بینی و بدون تنش است. کارآمدی، پایداری، ثبات و اقتدار کشور منوط به روابط خارجه بدون تنش است.

آن مدیریت کلان سیاسی که مبتنی بر راهبرد متشنج و بی ثبات روابط خارجی باشد خلاف خرد انسانی و تمامی اصول و قواعد حاکم بر روند امور در عالم عین است. –

برگرفته از سرمقاله روزنامه ابتکار – چاپ تهران

Share