گفتگوی برج مراقبت فرودگاه امام با هواپیمای آسمان در زمان موشک‌خوردن هواپیمای اوکراینی

Share