شهادت مهران علیپوراز قیام آفرینان آبان ۹۸ در زیر شکنجه

مهران علیپور درقیام آبان۹۸ در اصفهان دستگیر شد و پس از دو ماه زیر شکنجه به بیمارستان منتقل شد و بیستم بهمن ماه ۹۸ جان باخت.


Share