کنایه به کرونا گرفتن فرید حداد عادل

کنایه شبکه استانی قم به کرونا گرفتن پسر حداد عادل: تو که مامانت برات مدرسه غیر انتفاعی درست کرد، الانم بگو مامانی برات یک بیمارستان غیرانتفاعی درست کنه

Share