عسل محمدی آزاد شد

کمیته دفاع از حقوق زنان : عسل محمدی دانشجویی که درارتباط با مسایل کارگران هفت تپه بازداشت شده بود، امروز و پس از انجام تشریفات نفسگیر و آزاردهنده تودیع وثیقه سنگین چهارصد میلیون تومانی آزاد شد.

عسل محمدی حدود یک ماه قبل در تهران دستگیر شد و نخست به شوش و سپس به بازداشتگاه اطلاعات در اهواز منتقل شد. وی طی مدت یک ماه، تحت بازجویی و آزار و اذیت فراوان قرار گرفت و نهایتا و پس از تعیین وثیقه سنگین پانصد میلیونی، از بازداشتگاه اطلاعات به بازداشت گاه سپیدار در اهواز منتقل شد. نامبرده به علت عدم امکان خانواده برای تودیع وثیقه، چندین روز بیشتر در حبس ماند تا نهایتا با تقلیل مبلغ وثیقه از پانصد میلیون به چهارصد میلیون تومان ، خانواده اش موفق به تودیع وثیقه شدند و امروز، شنبه، به طور موقت آزاد شد.

قابل ذکر است که چندین روز خانواده عسل محمدی به علت سنگین بودن مبلغ وثیقه در حال جستجو برای تهیه کردن وثیقه بودند و توان آنرا نداشتند. در این فاصله و طی روزهای جستجو برای تامین وثیقه، عسل محمدی در شرایط نامساعدی به صورت اضافه در زندان نگهداری شد.

ما ضمن تبریک آزادی عسل محمدی که تنها و تنها برای همدلی با کارگران هفت تپه دستگیر شده است، آزار و اذیت انجام شده بر بازداشت شدگان هفت تپه را محکوم میکنیم و خواهان آزادی بازداشتی دیگر، آقای علی نجاتی و مختومه شدن تمام پرونده های امنیتی موجود برای بازداشت شدگان هفت تپه منجمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و دیگر نمایندگان کارگری هستیم.

Share