۸۵ درصد جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی

ایسنا : رئیس مرکز ملی خشکسالی اعلام کرد که، مساحت و جمعیت تحت تاثیر خشکسالی در طی یک دهه و یک سال گذشته بیش از ۸۵ درصد جمعیت ایران بوده و این جمعیت تحت تاثیر خشکسالی بلندمدت و انباشته است.

وی در مورد جمعیت تحت تاثیر خشکسالی در ۱۰ سال گذشته گفت: با توجه به شاخص ۱۰ ساله (SPEI) منتهی به مرداد سال جاری، ۱۱.۱ درصد از جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی خفیف، ۲۱.۵ درصد خشکسالی متوسط ، ۳۲.۵ خشکسالی شدید و ۲۰.۷ با خشکسالی بسیار شدید هستند.

رئیس مرکز ملی خشکسالی در ادامه گفت: نتایج بررسی‌های پارامترهای دما ، بارش، تبخیر و تعرق در ۱۰ ساله گذشته منتهی به مرداد ۹۸ نشان می‌دهد که ۹.۲ درصد مساحت ایران دچار خشکسالی خفیف، ۱۸.۲ درصد خشکسالی متوسط، ۲۸.۷ درصد خشکسالی شدید و ۲۹.۸ درصد خشکسالی بسیار شدید است. در دوره یکساله منتهی به مرداد ۹۸ نیز ۲۲.۶ درصد از مساحت ایران با خشکسالی خفیف، ۸.۳ درصد با خشکسالی متوسط ، ۱.۴ درصد با خشکسالی شدید و یک دهم درصد با خشکسالی بسیار شدید مواجه بوده است.

Share