اعلامیه نهضت مقاومت ملی ایران در پشتیبانی از اعتراضات مردم

اعلامیه نهضت مقاومت ملی ایران
به پشتیبانی از طوفان اعتراضات مردم کشور
در برابر فساد و ستم روزافزون نظام

ابرهای تیره ای که هر روز در آسمان جمهوری اسلامی متراکم تر می شود آینده ی این نظام را ‏هردم سیاه تر و طوفانی تر می کند؛ اعتراضاتی که نوید فروپاشی نظام شوم حاکم در آینده ای نه ‏چندان دور را می دهد.‏

‏ آخرین آنها اعتراضات همراه با شورش آرامی است که از روز جمعه در پی افزودن بهای بنزین به ‏سه برابر در بسیاری از شهرهای کشور رخ داده و با واکنش کور نیروهای سرکوب قدرت تا کنون ‏به قتل شمار بزرگی از هموطنان بیگناه نیز انجامیده است. رهبر خیره سر و کوراندیش نظام نیز که ‏پاسخی برای دردهای روزافزون مردم، که خود او و نظام تابعش مسبب آن اند، ندارد بنا به رویه ی ‏همیشگی اش بار دیگر خشم برحق معترضان را به مراکز بیگانه منتسب کرده است.

اما سخن دراین است که همه ی آنچه هر روز عرصه را بر این غاصبان حقوق مردم تنگ تر می ‏کند نمی تواند از یک مرکز، آن هم مرکزی خارجی سرچشمه بگیرد.

دیگر از این آخرین حوادث بازداشت یکی از باصطلاح دادیاران جمهوری اسلامی با نام حمید نوری ‏در سوئد است که در قتل های چندهزارنفره ی سال ۶۷ دست داشته و اینک در این کشور در دست ‏دستگاه عدالت گرفتار است. این بازداشت نه تنها پیروزی مهمی برای ملت ایران و همه ی ‏دادخواهان و قربانیان ستم های قدرت حاکم به شمار می رود، رسوایی جدیدی نیز برای دستگاهی ‏است که، گرفتار در تنگنای فلج اقتصادی که با اره کردن شاخه ای که بر آن نشسته به دست خود ‏بوجود آورده، و با ایجاد اختلال در سیستم بانکی کشور که به دستاویز اسلامی کردن آن به وسیله ای ‏برای لفت و لیس های بزرگ و غارت دارایی های مردم بدل شد، بیش از هر زمان می کوشد تا در ‏صحنه ی جهانی از خود تصویر رژیمی طلبکار از دیگران و پایبند به مقررات جهانی و حقوق بشر ‏ارائه دهد و همچنین ضربه ی دیگری است به پندار قدرقدرتی آن؛ پنداری که حاکمان سعی دارند ‏درباره ی خود به مردم کشور القاء کنند.‏

همه ی اینها در حالی رخ می دهد که چندین سال است فریادهای اعتراض اقشار وسیع کشور چنان ‏بلند است که هیچ نظامی، هر قدر هم کر، نمی تواند شدت آنها را نشنود.

از سویی، بیش از دو سال است که عرصه ی اعتراضات در درون کشور هر روز گسترش بیشتری ‏می یابد. از سوی دیگر در همه ی عرصه های بیرونی نیز همه ی وقایع سیاسی به زیان منافع ‏جمهوری جهل و جنایت اسلامی رخ می دهد. و انتساب همه ی این حوادث به یک عامل خارجی، ‏اگرچه در نگاه نخست برای فریب مردم به جان آمده ی کشور است که گوششان مدتهاست از این ‏نغمه های پوچ پر است، اما در واقع جز خودفریبی و در واقع برای گمراهی بیشتر عاملان دست ‏پایین دستگاه سرکوب و دلگرمی آنان، که روحیه ی خود را هر روز بیشتر می بازند، نیست.‏

این عمال درجه ی پایین نیز کور نیستند و گسترش و افزایش امواج نارضایی مردم را مشاهده می ‏کنند.

تظاهرات وسیع و به خون کشیده ی دیماه ۱۳۹۶، امواج اعتراضات برحق کارگران زحمتکش در ‏مراکز بزرگ و متعددی چون نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز، آذرآب اراک، اعتصابات کامیون رانان، ‏اعتصابات معلمان محروم کشور و بازداشت و صدوراحکام ننگین تا حد شلاق برای آنان، ‏اعتراضات و تظاهرات مالباختگان و بازنشستگان، این قربانیان دیگر دزدی ها و کلاهبرداری های ‏سیستمی نظام، و بسیاری دیگر از گروه ها و اقشار اجتماعی کشور در دو ساله ی گذشته، گسترش ‏بیکاری جوانان، ریختن هر روز بخش بزرگتری از جامعه به زیر خط فقر مطلق، تشدید هر روز ‏بیشتر فقری که بنا به اعتراف یکی از همکاران روحانی سبب محرومیت و کمبود غذایی هفتاد ‏درصد از جمعیت کشور (شصت میلیون نفر) شده است، بی خان و مانی بیش از یازده میلیون حاشیه ‏نشین، حالت ننگین آموزش و پرورش و بویژ وضع دلخراش مدارس کپری و شاگردان محروم از ‏همه چیزِ آنها در نقاط دورافتاده و فقیر آب و خاکی ثروتمند، آن هم در کنار مدارس خصوصی ‏پرهزینه برای فرزندان غارتگران اموال مردم، نابودی منابع آبی و جنگل ها ی کشور و بطور کلی ‏همه ی عوامل محیط زیست و بالأخره فرار ده درصد جمعیت کشور به خارج، و بسیاری دیگر از ‏دردها و آسیب هایی را که سراسر ملتی با آنها دست به گریبان اند چگونه می توان نتیجه ی چهار ‏دهه جهل و فساد و زورگویی ندانست و ابلهانه به عامل موهوم خارجی نسبت داد؟

مردم سالیان دراز است که از رویای انقلاب سیاه شما بیدار شده اند؛ آیا می توانید بگویید شما کی ‏بیدارخواهید شد؟

اما این هنوز تصویری ناتمام از نیمی از افق تاریک جمهوری اسلامی بود. نیمه ی دیگر آن حوادثی ‏است که در خارج از کشور هر روز بیشتر عرصه را بر این نظام شوم تنگ تر می کند.

تظاهرات پیگیر و نیرومند اخیر مردم لبنان علیه قشر حاکم که حزب الله، این زائده ی خون آشام ‏آخوندی در آن کشور، در مرکز آن قراردارد، و برای برکناری آن به منظور تشکیل سیستم حکومتی ‏دیگری فارغ از نفوذ مافیاهای دینی و نفوذ خارجی، تظاهرات طولانی و به خون کشیده ی جوانان ‏عراقی علیه دستگاه حاکم بر این کشور و خاصه نفوذ و حضور عوامل جمهوری اسلامی در آن، که ‏با شرکت ثابت شده ی عمال مسلح این رژیم در کشتار آنان و فشار بر دولت برای پایداری بر ‏مواضع خود و عدم تسلیم در برابر خواست های مردم، بر رسوایی و انزوای جمهوری اسلامی در ‏منطقه افزوده است، نیز از زبان رهبر کوردل این نظام و کارگزاران آن، همچنان و با همان تجاهل ‏همیشگی، به کشورهای دیگر منتسب می شود.

اما نه مردمان عراق و لبنان که بخوبی دستهای پلید جمهوری اسلامی در کشور خود را می شناسند ‏فریب این ادعاهای زنگ زده را می خورند و نه ملت ایران که چهل سال است صابون این رژیم بر ‏تنشان خورده است.

حال گرفتیم که عامل خارجی چنین توانا هم باشد، اما باز این پرسش برجا می ماند که پس شما ‏چکاره اید و اگر تا امروز قادر به بکاربردن پادزهری در برابر این «عامل خارجی» که سبب اینهمه ‏بلایا شده نبوده اید ملت چگونه و بر چه اساسی می باید یا می تواند به شما در مقابله با آن اعتماد کند ‏و امید بندد؟ آیا مردم کشوری چون ایران، یا هر کشور دیگر جهان، باید تا چه اندازه کور و نادان ‏باشند که هنوز هم به افسانه های عوامانه ی شما باورکنند. آیا از شما جز بحرانی کردن هرچه بیشتر ‏وضع منطقه با ماجراجویی های تروریستی ـ نظامی در خلیج فارس، که با دشمن تراشی های دائمی ‏خطرات هولناکی را برای آینده ی کشور و وحدت سیاسی و تمامیت ارضی آن فراهم کرده و می ‏کند، کار دیگری ساخته بوده است؟

این گروه اجتماعی عقب مانده، که در هوس گرفتن قدرت سیاسی تصور می کرد آموخته های پوسیده ‏ی حوزوی آن، که برای اداره ی یک آشپزخانه ی کوچک نیز کفایت نمی کند، می تواند جای دانش ‏و هنر پیچیده ی کشورداری را، آن هم در سده ی بیست میلادی، بگیرد و امکان حکومت بر ملتی ‏کهنسال چون ملت ایران را به آن بدهد تا برجای قائم مقام ها، امیرکبیرها، مصدق ها و بختیارها ‏تکیه زند، اینک سالهاست در پی این سودای خام همچون خری وامانده در گل، در لنجنزاری که خود ‏ساخته دست و پا می زند و از این شعور هم محروم است که دریابد تنها راه خروج از آن رهاکردن ‏هوس خام حکمرانی و واگذاشتن کار و سرنوشت ملت به خود ملت است.

این تشخیص و این خواست که چهل سال پیش با صدای رسای شاپور بختیار به گوش مردم ایران و ‏جهانیان رسید، صدایی که هنوز طنین نیرومند آن در فضای کشور ما شنیده می شود اینک دیگر ‏مدت هاست به تشخیص و خواست وسیع ترین بخش های مردم تبدیل شده است. اگر آن روز او ‏تشخیص خردمندانه ی خود را به دلاوری از مخفیگاه خویش در تهران بگوش مردم رسانید و تا زنده ‏بود روزی را بدون تأکید و پافشاری بر آن و مبارزه برای پیش بردش نگذراند، امروز دیگر این ‏خواست از آنِ همه ی مردم شده و همه ی مردمند که آن را در خیابان های ایران فریاد می زنند و ‏حتی گروه گروه درباره ی آن اعلامیه صادر می کنند، اگرچه زندان در انتظار آنان باشد.

امروز شدیدترین بادهای مخالف علیه جمهوری اسلامی که می تواند به طوفانی عظیم تبدیل شود از ‏هرسو درحال وزیدن است.

مهمترین سبب این گردبادها جهالت و خیره سری جمهوری اسلامی و اصلی ترین طوفان علیه ‏موجودیت و آینده ی آن طوفانی است که در دلها و سرهای پرشور جوانان محروم این ملت ‏برخاسته است و تا فروپاشی این نظام شوم فرونخواهد نشست.

وضع کنونی وظایف همه ی کنشگران راه آزادی، حاکمیت ملی و یگانگی ملت ایران، سازمان ها، ‏گروه ها و عناصر باورمند به این اصول و این آرمان را در جهت یاری به مردم و از آن جمله دادن ‏دست همیاری به یکدیگر در این راه، از هر زمان حادتر و فوری تر می سازد. از جمله ی این ‏وظایف و در امتداد شورش اعتراضی کنونی درخواست رویگردانی هرچه وسیعتر مردم از بازی ‏انتخابات آینده، کوشش رأی دهندگان از راه دعوت یکدیگر به عدم شرکت در آن و ابداع بهترین ‏راههای عملی برای پیشگیری از حضور واجدان شرایط در پای صندوق های رأی است.

در این نبرد که دنباله ی نبرد مصدق و نهضت ملی اوست ملت آزاده ی ایران پیروز خواهد شد.‏

ایران هرگز نخواهد مرد
یکشنبه ۲۶ آبانماه ۱۳۹۶‏
نهضت مقاومت ملی ایران ‏

Share