پس زلزله های نامه خوئینی ها به خامنه ای فتنه ای که عماریون می خواهند از قم شروع کنند

پیک نت : نامه آیت الله خوئینی ها به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نقش ضربه پتک را برای آنها که در سه دهه گذشته گام به گام حکومت و نظام را قبضه کردند داشت. بازتاب این نامه همچنان ادامه دارد و نوبت رسیده است به امام جمعه ها و شماری از اعضای مجلس خبرگان که در مقام دفاع از رهبر و سیاست های سه دهه گذشته برخیزند و نامه خوئینی ها را زیر ضربه بگیرند و حتی زمینه برخورد با خود او را فراهم کنند.

همه آنها میدانند که هر تحول و خانه تکانی در نظام برای جلوگیری از تعمیق بیشتر بحران و سرعت بیشتر فاصله گیری مردم از حکومت به معنای بازنشستگی و از صحنه خارج شدن و ای بسا محاکمه آنها را در پی خواهد داشت و به همین دلیل چنین شتابزده با حمله به خوئینی ها و نامه او، درحقیقت به دفاع از خود برخاسته اند و بسیار هم شتابزده چنین کرده اند. یکی از دسته بندی ها سهیم در ایجاد حوادث فاجعه بار در سالهای پس از رئیس جمهور شدن احمدی نژاد گروه “عماریون” است. این گروه را مهدی طائب برادر حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه بنیانگذاری و رهبری می کند.

حمله به سفارت انگلستان و حمله به سفارت عربستان در تهران و آتش زدن آن از نمونه فعالیت های به غایت مشکوک آنهاست. حالا همین گروه می کوشد یک تظاهراتی علیه خوئینی ها در قم راه اندازی کند و حتی زمینه محاکمه او را فراهم کند. نمونه ای از این تلاش را در سایت عماریون می بینید و می خوانید

. یک نکته مهم دیگر هم دراین تلاش پنهان است که نباید از آن غافل شد. این نکته آنست که آنها بموجب همین نوشته ای که می خوانید بیمناکند که در قم شماری از روحانیون و حتی مراجع به حمایت از خوئینی ها و متن نامه او خطاب به رهبر برخیزند و به همین دلیل پیشدستی کرده و عملا آنها را تهدید به خلع مرجعیت و محاکمه کرده اند. باچه پشتونه ای یک گروه می تواند در این حد فعالیت کند؟ جز وابستگی به دسته بندی های سپاه و اطلاعات سپاه؟

Share